Korttidsuthyrning via Airbnb

Under en årsstämma för ett par år sedan fick styrelsen i uppdrag att se över möjligheter till begränsningar i korttidsuthyrningar (tex till airBnB och liknande ej andrahandsuthyrningar).

Fyll i följande formulär för att informera styrelsen om att du ska hyra ut din lägenhet innan uthyrningen påbörjas: Fyll i detta formulär

Ordningsregler korttidsuthyrning:

Vad är en korttidsuthyrning?
Definitionen av en korttidsuthyrning är att kontraktet är kortare än 4 månader.

Allmän information om andrahandsuthyrning
På ansökan av bostadsrättsinnehavare kan styrelsen lämna tidsbegränsat tillstånd att upplåta hela lägenheten till annan för självständigt brukande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att uthyrningar sker enligt Ingenjören 12:s ordningsregler. Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.

Uthyrning kan medges om…
-Ansökan om andrahandsuthyrning sker via formuläret på hemsidan.
– Du har fått styrelsens samtycke.
– Uthyrningsperioden är minst 3 sammanhängande dagar.
– Hyresgästen harinformeratsom Brf Ingenjörens stadgar, ordningsregler och sophantering.

Begränsningar i uthyrningen
-En bostadsrättsinnehavare tillåts maximalt åtta uthyrningar per bostadsrätt och år.
-Högsta antalet personer som får vistas i lägenheten under uthyrningen är ansökt antal personer.
-Korttidshyresgäster tillåts intetillgång till gemensamma utrymmen, så som tvättstuga, gym eller lokalen.

Avgift
-Föreningen kan taut en avgift från den som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Otillåten andrahandsuthyrning
– Har styrelsen inte informerats om andrahandsuthyrningen är den otillåten.
– I värsta fall kan en otillåten upplåtelse i andra hand leda till att nyttjanderätten till lägenheten förverkas och bostadsrättsinnehavaren sägs upp.
– Efterlevs inte ordningsreglerna kan bostadsrättsinnehavaren få en varning.

Ansvar vid andrahandsuthyrning
Det är den bostadsrättsinnehavaren som har ansvaret mot föreningen under uthyrningstiden, inte hyresgästen. Om andrahandshyresgästen missköter sig, uppträder stödande m.m. så kan bostadsrättsinnehavaren bli uppsagd.

Styrelsen förbehåller sig rätten att neka korttidsuthyrningar om ovan anvisningar tidigare inte efterföljts.