Ombyggnad och underhåll

Underhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Du svarar endast för underhåll av husets inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas av dig framgår av föreningens stadgar. Dit räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar har tecknats för alla lägenheter via bostadsrättsföreningen. (Ej att jämställa med privat hemförsäkring, detta är det som hos privata försäkringsbolag kallas för t.ex. bostadsrättstillägg).

Hur går det till när man ska bygga om i sin bostadsrätt?

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till styrelsen i god tid. Styrelsen ska sedan godkänna ändringarna, dokumentera dessa och återkoppla beslutet till dig. Tänk på att styrelsen vanligtvis sammanträder en gång i månaden.

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp.
Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att tänka på vid renovering!

Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt definitionen av väsentlig ändring.
För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa branschregler för våtrum samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande.
Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.
Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
När kök och/eller badrum har byggts om är det ditt ansvar att genomföra en ventilationskontroll, så kallad OVK. Denna ska sedan rapporteras till styrelsen. Skulle du få nedslag på denna är det din skyldighet att åtgärda detta till godkänd nivå.


Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Detta får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård. Om du behöver ställa ut avfallssäckar (t ex BigBags) måste du ansöka om tillstånd av polisen för att få ställa dessa på en offentlig plats (tex trottoaren utanför huset). 

Rivning av vägg och övrig ombyggnad skall genomföras på ett sådant sätt att byggdamm etc. inte sprids i trapphuset. Om detta ändå skulle ske, utan att du som lägenhetsinnehavaren omedelbart avlägsnar detta (städar/sanerar), kommer föreningen utan särskilt meddelande till lägenhetsinnehavaren att rengöra trapphuset på din bekostnad

Kontakta alltid styrelsen för godkännande i god tid innan du sätter igång.

Allt arbete med våtrum, rördragningar och elektricitet skall alltid utföras fackmannamässigt.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete. Renoveringsarbeten får ske på vardagar 9-19 och helger 10-15.

Lämna ett svar